Thứ 4, 25/04/2018 - 11:47

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT); đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ KTQT, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác cụ thể; kết hợp hiệu quả nội lực và ngoại lực, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”.

Quan điểm trên của Đảng thể hiện rõ sự phát triển tư duy lý luận về hội nhập KTQT; đồng thời đó cũng là quá trình đúc kết kinh nghiệm thực tiễn sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Trong xu thế thời đại ngày nay, khi mà nước ta đang hội nhập sâu rộng vào các lĩnh vực, hoạt động quốc tế, thì hội nhập kinh tế là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đã nêu bật những thuận lợi, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những thách thức đặt ra trong tiến trình hội nhập KTQT thời gian tới. Nghị quyết khẳng định: Những cơ hội và thách thức có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công. Như vậy, hội nhập KTQT sẽ mang đến cho nền kinh tế đất nước nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn. Điều quan trọng là từng cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần phân tích cặn kẽ, dựa trên quy luật khách quan, khoa học để tận dụng thành công những cơ hội mà quá trình tiến hành hội nhập KTQT mang lại; đồng thời ứng phó kịp thời, hiệu quả với những thách thức để biến nó thành những cơ hội thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

Chủ động và đẩy mạnh hội nhập KTQT là đòi hỏi thực tiễn khách quan trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện không chỉ đặt ra mục tiêu duy nhất là tăng trưởng kinh tế, mà cần quan tâm một cách toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý. Hội nhập KTQT còn là để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện được những mục tiêu quan trọng nêu trên, quá trình triển khai thực hiện, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần phải cân nhắc, tính toán một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng và hết sức toàn diện. Mọi dự án phát triển đều phải đạt được các mục tiêu trên mà không chỉ đơn thuần tính đến hiệu quả kinh tế. Cấp phép đầu tư, hoặc mở rộng dự án, nếu chất lượng đời sống nhân dân không được cải thiện; không tạo ra được việc làm cho người dân địa phương; gây bất ổn về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc... phải có thái độ kiên quyết loại bỏ. Thực tiễn thời gian qua, ở một số địa phương, đơn vị, do nóng vội, đơn thuần chạy theo lợi ích kinh tế, mà không xem xét, tính toán đến nhiều mặt khác trong quá trình hội nhập kinh tế. Và cái giá phải trả cho sự nóng vội ấy trên thực tế là không hề nhỏ; đồng thời cũng khó có thể khắc phục được trong ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, không vì quá thận trọng, cứng nhắc mà đánh mất cơ hội; cần phải quán triệt kỹ tinh thần: Biến những thách thức trong phát triển kinh tế thành cơ hội. Và để tiến trình hội nhập kinh tế đạt được hiệu quả một cách toàn diện, vấn đề quan trọng đầu tiên là cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nói chung, hội nhập KTQT nói riêng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về hội nhập KTQT là cơ sở đặc biệt quan trọng để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với 10 chủ trương, chính sách cụ thể, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ những vấn đề mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần nắm chắc, quán triệt sâu kỹ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt phù hợp điều kiện thực tiễn trong tiến trình hội nhập kinh tế.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của tiến trình hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế nói riêng là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Thực tế cho thấy, hiện nay trong một bộ phận nhân dân, trong đó có cả cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp còn nhận thức chưa đúng về thời cơ, thách thức của hội nhập. Nhiều người, nhiều doanh nghiệp, địa phương xem việc hội nhập là của Nhà nước, của các bộ, ngành, của doanh nghiệp khác, mà không phải là nhiệm vụ của mình. Do vậy, trong quá trình tiến hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; không phát huy được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc là bài học lớn trong tiến trình cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính cũng là những vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập KTQT. Hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ và tận dụng hiệu quả kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế của các nước, các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới. Đẩy mạnh cải cách bộ máy, cải cách hành chính tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để làm được những vấn đề nêu trên, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Thực tiễn thời gian qua, tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” diễn ra khá phổ biến gây lãng phí rất lớn cho xã hội. Đào tạo chưa gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Tỷ lệ lao động có tay nghề, lao động qua đào tạo ở nước ta rất thấp, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bởi vậy, không ít địa phương được đánh giá có tốc độ đô thị hóa nhanh; thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, nhưng không tạo được việc làm và thu nhập cho người dân, thậm chí gây ra những bất ổn về an ninh trật tự.

Chủ động hội nhập KTQT còn phải đặc biệt coi trọng đến chất lượng sản phẩm. Giá thành nhân công rẻ; nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào dồi dào là những lợi thế đáng kể để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tạo được sự cạnh tranh tích cực; tuy nhiên chất lượng sản phẩm vẫn là vấn đề lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập KTQT. Nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các tiêu chuẩn không chỉ tạo sự phát triển bền vững cho từng doanh nghiệp, mà còn là cơ hội để mở rộng thị trường, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào một thị trường như thời gian qua.

Chủ động, tích cực hội nhập KTQT không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, mà đó còn là đòi hỏi bức thiết trong đời sống xã hội hiện nay. Để hội nhập kinh tế hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển, còn rất nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của mọi người dân, mọi tổ chức, doanh nghiệp. Hội nhập KTQT chính là cơ hội thuận lợi để tạo bước phát triển đột phá về kinh tế; đồng thời cũng là giải pháp quan trọng ngăn chặn và khắc phục tình trạng tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiệu quả việc hội nhập KTQT phụ thuộc vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; phụ thuộc vào nhận thức và quyết tâm của từng doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về hội nhập KTQT.

Tin tức liên quan